Bạn biết gì về quyết định 79 của bộ xây dựng?

quyết định 79 của bộ xây dựng

Ngày 15 tháng 2 năm 2017, quyết định 79 của bộ xây dựng được ban hành nhằm xây dựng một định mức dành cho phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Quyết định này ra đời đã giúp chuẩn hóa về đầu mục kinh tế cho rất …