Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật

Đối với Người dùng, Người dùng đã Đăng ký, Nhà quảng cáo Riêng sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng

Newpearlresidence là người kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi – thông qua Trang web và các miền phụ hoặc Ứng dụng – nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi với tư cách là người dùng.
Khi bạn liên hệ với chúng tôi để cung cấp dịch vụ và đăng ký trên Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, yêu cầu của bạn được chuyển đổi thành một mối quan hệ hợp đồng đại diện cho cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc thương mại nhưng chỉ khi có sự đồng ý của bạn.
Nếu bạn đã ủy quyền cho chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đã gửi cho chúng tôi yêu cầu dịch vụ do các công ty khác cung cấp, các công ty này có thể cần truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu.
Bất cứ lúc nào, bạn vẫn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, cũng như thực hiện các quyền khác, như được giải thích bên dưới.

Đối với Chuyên gia Bất động sản hoặc công ty (pháp nhân hoặc đại diện hợp pháp) sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc các công cụ của chúng tôi dành cho các chuyên gia

Newpearlresidence là người kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi theo hợp đồng đã ký với bạn hoặc công ty mà bạn đại diện và Newpearlresidence, việc thực hiện các dữ liệu đó nằm trong lợi ích hợp pháp của Newpearlresidence và tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Dữ liệu của bạn có thể được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ Newpearlresidence, những người có thể cần truy cập dữ liệu đó để thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng của họ.
Bất cứ lúc nào, bạn vẫn có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, cũng như thực hiện các quyền khác, như được giải thích bên dưới.